Gedrags- en huisregels

Gedrags- en huisregels Stichting Vrouwenruimte De Kat, vanaf 5-7-2018


Algemene huisregels Kathuis

Stichting Vrouwenruimte De Kat coördineert de werving van nieuwe gebruikers van het Kathuis.

Het Kathuis is gratis beschikbaar voor bewonersgroepen en organisaties in de Dapperbuurt en omgeving die een maatschappelijk belang nastreven en subsidie ontvangen van het stadsdeel Oost.

Organisaties die geen subsidie ontvangen van het stadsdeel en/of niet duidelijk een maatschappelijk belang nastreven en/of met commerciële doelstellingen kunnen in goed overleg de ruimte gebruiken tegen vergoeding als tegemoetkoming in de kosten van huur, gas/elektriciteit, schoonmaak, koffie en thee  € 50 per dagdeel.

Stichting Vrouwenruimte De Kat is verantwoordelijk voor het beheer van het Kathuis. De coördinator verzorgt de sleuteloverdracht, de rondleiding bij komst van nieuwe initiatieven en ze zorgt ervoor dat iedereen in het Kathuis de regels kent.

Iedere organisatie wijst één verantwoordelijke voor de agenda van het Kathuis aan. Die zorgt ervoor dat vaste activiteiten correct vermeld staan in de agenda en geeft de wijzigingen of aanvullingen door via de app “Kathuishoudelijk”. Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor tijdige en juiste afstemming van activiteiten met de coördinator.

Stichting Vrouwenruimte De Kat is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.

Iedere organisatie verzorgt zijn eigen materiaal, inclusief koffie en thee.

Het gebruik van kantoorartikelen, kookmaterialen, de bergruimte en het kopieerapparaat wordt overlegd met (de coördinator van) Stichting Vrouwenruimte De Kat. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de ruimte en/of materialen in de ruimte.

Iedere organisatie/vrijwilliger laat na gebruik de ruimte en de materialen schoon en netjes achter. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan Stichting Vrouwenruimte De Kat de kosten voor het schoonmaken –  € 35 per keer – in rekening brengen.

Geluidsoverlast is niet toegestaan noch binnen, noch in de tuin. Muziek is niet toegestaan.

In de ruimtes wordt niet gerookt.

Bij vertrek; tuindeuren op slot, verlichting en computers/laptops uit, voordeur op slot.


Gedragsregels

Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is, alle mensen zijn verschillend en dat is prima.

Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er wordt niet gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten.

Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met lichamelijk geweld.

Iedereen is zuinig op het materiaal, de inrichting en de tuin van De Kat/Het Kathuis en op de bezittingen van een ander.

Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door medewerkers of bezoekers/cursisten is de coördinator en/of het bestuur bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot De Kat/Het Kathuis te ontzeggen.


Werken met kinderen

Voor vrijwilligers die met kinderen onder 18 jaar werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Het Kathuis komt in aanmerking voor de Gratis-VOG regeling. Voordat de vrijwilliger begin met activiteiten dient de coördinator van het Kathuis samen met de vrijwilliger de aanvraag voor de VOG in bij het ministerie van Justitie in Veiligheid (via e-herkenning).

Vrijwilligers die met kinderen werken wordt aanbevolen een (kinder-) EHBO cursus te volgen. Dat kan via www.gratis-ehbo.nl.

Volwassen gebruikers van het Kathuis zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

Minderjarigen tot en met 12 jaar mogen het Kathuis uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.


Gedragsregels specifiek gericht op voorkomen of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag

De vrijwilliger zorgt er voor zichtbaar te zijn voor andere volwassenen als hij/zij alleen is met een kind (tot en met 12 jaar).

De vrijwilliger gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen seksueel getinte grappen of opmerkingen.

De vrijwilliger grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te doen.

Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaam en weerbaar gedrag.

Foto’s die in De Kat/Het Kathuis worden gemaakt, worden alleen bewerkt, bewaard of verspreid met toestemming van de betrokken bezoeker/cursist/vrijwilliger en in het geval van minderjarigen met toestemming van diens ouder(s) of verzorger(s).

Foto’s van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke toestemming van ouder(s) of verzorger(s).

Stichting Vrouwenruimte De Kat/het Kathuis distantieert zich van beeldend en schriftelijk materiaal waarin een ander wordt voorgesteld als minderwaardig of als lustobject.


Bescherming (persoons)gegevens

Iedereen die verbonden is aan Stichting Vrouwenruimte De Kat is verplicht tot geheimhouding van cliëntgegevens.

Iedere organisatie die in het Kathuis werkt heeft een eigen privacyverklaring. Deze privacyverklaring is op de website van de organisatie te vinden. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het voldoende beschermen van (persoons)gegevens van de cursisten, waaronder de (persoons)gegevens die op een PC of laptop worden opgeslagen.

Iedere organisatie maakt gebruik van de eigen PC of laptop voor het verwerken en bewaren van (persoons)gegevens.  Organisaties hebben geen toegang tot elkaars PC, laptop en/of (persoons)gegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.

Bij overtreding van de gedragsregels is het bestuur van Stichting Vrouwenruimte De Kat bevoegd corrigerende maatregelen te nemen en kan de politie worden ingeschakeld.

Bij strafbare feiten doet het bestuur altijd aangifte bij de politie.


Klachten

De coördinator van het Kathuis is het eerste aanspreekpunt voor alle gebruikers, vrijwilligers en bezoekers in het Kathuis. Voor vragen en klachten kun je terecht bij de coördinator via info@vrouwenruimtedekat.nl of 020-6947214.

Bij (blijvend) meningsverschil kan de vrijwilliger/bezoeker terecht bij het bestuur van Stichting Vrouwenruimte De Kat via bestuur@vrouwenruimtedekat.nl.

Bij twijfels of klachten over (seksueel) overschrijdend gedrag kunnen vrijwilligers en bezoekers altijd een vertrouwelijk gesprek vragen met de vertrouwenspersoon van het Kathuis.


Het bestuur wijst op de volgende trainingen:

VCA: Gratis cursus voor coördinatoren / online cursus ‘In veilige handen voor minderjarigen’: bij www.vcatraint.nu of bel 020-5301216 voor meer informatie.

EHBO: Gratis EHBO cursus online: www.gratis-ehbo.nl.

Je kunt ook bij de zorgverzekeraar informeren of je in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten voor een (kinder-) EHBO-cursus